Wydarzenia

ABC Szkolenia

Szkolenia mi?kkie, sprzeda?, obs?uga Klienta, komunikacja
i wiele innych.

Witaj na stronie firmy szkoleniowej ABC Szkolenia. Dzi?kujemy za odwiedziny. Zach?camy do zapoznania si? z zakresem naszej dzia?alno?ci oraz metodami naszej pracy. W razie pyta? zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na dole strony. 

O nas

Specjalizujemy si? w rozwijaniu kompetencji, podnoszeniu poziomu wiedzy i zwi?kszaniu umiej?tno?ci. Jeste?my przekonani, ?e najlepsz? inwestycj? ka?dej firmy jest inwestycja w pracowników.

Oferujemy szeroki zakres dzia?a? rozwojowych: od szkole? ze sprzeda?y i obs?ugi Klienta, poprzez komunikacj?, asertywno??, a? po szkolenia outdoorowe z dziedziny budowania efektywnych zespo?ów. Dla menad?erów prowadzimy szkolenia podczas, których dowiaduj? si? jak motywowa? swoich pracowników, jak wyznacza? i rozlicza? cele. Poznaj? zasady prowadzenia trudnych rozmów i obrony swoich decyzji.

W swojej dzia?alno?ci stawiamy na narz?dzia skuteczne i jednocze?nie etyczne. Ka?de nasze szkolenie jest autorskim projektem, tworzonym od podstaw w oparciu o oczekiwania Klientów i kompleksow? analiz? potrzeb. Z powodzeniem wykorzystujemy autorskie gry szkoleniowe, aby maksymalizowa? efekty przyswajanej wiedzy i zdobywanych umiej?tno?ci.

Zach?camy do kontaktu. Na pewno wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwi?zanie dla Ciebie i Twojej firmy.


Trenerzy

Andrzej Ambro?y

Obrazy: andrzej1.jpgJestem absolwentem Politechniki Wroc?awskiej na specjalizacji zarz?dzanie systemami finansowymi, a tak?e studiów podyplomowych z Coachingu w Szkole Wy?szej Psychologii Spo?ecznej. Od 2013 roku posiadam dyplom uko?czenia Mistrzowskiej Szko?y Trenerów Biznesu we wroc?awskim Moderatorze.  Ponad 10 lat temu rozpocz??em prac? w sprzeda?y
i obs?udze Klienta. W tym czasie wspó?pracowa?em z firmami dzia?aj?cymi m.in. w takich bran?ach jak: energetyka, telekomunikacja, ubezpieczenia, multimedia, gastronomia, badania rynku i wiele innych. W przeci?gu 7 lat pracy na stanowisku trenera przeprowadzi?em ponad 5000 godzin szkole? z zakresu sprzeda?y, obs?ugi Klienta, negocjacji, komunikacji oraz rozwoju kompetencji menad?erskich. W swojej dzia?alno?ci poruszam równie? tematy zwi?zane z zarz?dzaniem pokoleniami, asertywno?ci?, podejmowaniem decyzji. Konstruuj?c szkolenia ??cz? sprawdzon? wiedz? psychologiczn? z praktycznym wykorzystaniem narz?dzi i technik, których wspólnie uczymy si? na sali. Tworz?c programy szkoleniowe ??cze ró?ne elementy warsztatu trenerskiego, zaczynaj?c od ?wicze?, ko?cz?c na symulacjach i grach szkoleniowych – dzi?ki temu maksymalizuj? efektywno?? przyswajania wiedzy przez uczestników. 

dr Miros?aw Tarasiewicz

Praktyk zarz?dzania, mened?er z ponad 20-letnim do?wiadczeniem
w kierowaniu organizacjami biznesowymi, w szczególno?ci
w obszarach sprzeda?y i dystrybucji. Przez wi?kszo?? swojej kariery zawodowej zwi?zany z bran?? nowych technologii, zajmowa? wysokie pozycje mened?erskie w organizacjach polskich i mi?dzynarodowych. Uczestniczy? i kierowa?  procesami restrukturyzacji i ekspansji rynkowej. W 1999 zosta? wyró?niony przez czasopismo Computer Reseller News presti?ow? nagrod? „Cz?owiek Roku w Bran?y IT”. Prezes i cz?onek w?adz spó?ek kapita?owych, w tym tak?e notowanych na Gie?dzie Papierów Warto?ciowych w Warszawie.

Doktor ekonomii w dyscyplinie nauk o zarz?dzaniu. Zajmuje si? zagadnieniami przywództwa, elastycznych strategii i struktur organizacyjnych oraz problemami zarz?dzania w organizacjach dzia?aj?cych w turbulentnym otoczeniu biznesowym. Autor koncepcji i publikacji po?wi?conych tym zagadnieniom, wspó?autor ksi??ki „Alfabet mitów mened?erskich”.

Absolwent Szko?y Trenerów Biznesu Moderator, cz?onek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Certyfikowany trener Dale Carnegie Training. Prowadzi? projekty szkoleniowe z zakresu przywództwa, budowy relacji biznesowych i zarz?dzania zespo?ami.

Coach i doradca, zwolennik koncepcji coachingu racjonalnego w biznesie. Absolwent Wydzia?u Elektroniki Politechniki Wroc?awskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc?awiu. Uczestnik wielu programów rozwojowych w Polsce i za granic?.

Robert Umpirowicz

Wieloletni praktyk sprzeda?y. Pierwsze kroki handlowe zacz?? stawia? ponad 20 lat temu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wroc?awiu oraz Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej, gdzie uko?czy? studia podyplomowe z zakresu psychologii w u?yciu firmy. Zdobywa? wiedz? w obszarze coachingu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Dodatkowo – certyfikowany trener biznesu. W 2012 roku uko?czy?? podstawowy i zaawansowany poziom w szkole trenerów biznesu Moderator. Mocno zaanga?owany w dzia?alno?? klubu Toastmasters we Wroc?awiu, zajmuj?cego si?  rozwojem kompetencji przywódczych i umiej?tno?ci przemawiania. Certyfikowany trener Dale Carnegie

w zakresie: komunikacji, prezentacji i sprzeda?y.
W pracy z klientem stawia zarówno na nabywanie nowych umiej?tno?ci, jak i podnoszenie skuteczno?ci posiadanych ju? kompetencji, co gwarantuje wymierne wzrosty wska?ników handlowych takich jak wielko?? sprzeda?y, warto?? podpisanych kontraktów, spadek retencji oraz wzrost polece?. Swój sukces opiera na pracy warsztatowej, zmierzaj?cej do realizacji celu. Prowadzi szkolenia
z zakresu perswazyjnej sprzeda?y, obrony przed manipulacj? oraz wyst?pie? publicznych. 

Szkolenia

Jak pracujemy?

  • proponujemy wspóln?, ci??k? prac? nastawion? na wysok? efektywno?? zamiast cudownych obietnic
  • ka?de szkolenie poprzedzamy dok?adn? analiz? potrzeb z wykorzystaniem ankiet, kwestionariuszy i testów umiej?tno?ci, dzi?ki czemu oferowane rozwi?zania s? dobrze dopasowane do Klienta
  • w szkoleniach opieramy si? na narz?dziach, których skuteczno?? jest naukowo udowodniona – w my?l filozofii Evidence Based Training
  • teori? ograniczamy do minimum, aby dzi?ki formie warsztatowej zapewni? du?? przestrze? dla praktyki
  • w celu wzmocnienia efektywno?ci warsztatów regularnie korzystamy z autorskich gier szkoleniowych
  • wykorzystujemy pe?en wachlarz narz?dzi trenerskich, aby rozwijanie kompetencji by?o skuteczniejsze i przyjemniejsze
  • do ka?dego szkolenia uczestnicy otrzymaj? profesjonalnie przygotowane materia?y szkoleniowe, umo?liwiaj?ce powrót do poruszanych tre?ci w przysz?o?ciZakres szkole?

Poni?ej kilka wybranych tematów szkole?, które realizujemy. Nie jest to jednak zamkni?ta lista – je??li zastanawiasz si?, czy jeste?my firm? dla Ciebie – zadzwo? lub napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie. 

Sprzeda?

W swoich szkoleniach wykorzystujemy sprawdzone narz?dzia, które dostosowujemy do potrzeb bran?y, w której dzia?aj? nasi uczestnicy. Poznane narz?dzia pozwalaj? pozna? potrzeby Klienta, w sposób naturalny i atrakcyjny przedstawi? ofert?, poradzi? sobie z zastrze?eniami czy sfinalizowa? rozmow?. Robimy wszystko, aby nasi Klienci wiedzieli, ?e skuteczna i etyczna sprzeda? nie tylko id? ze sob? w parze, ale dodatkowo zapewniaj? wieloletnie kontrakty i buduj? d?ugotrwa?e relacje.  

Obs?uga Klienta

Obs?uga Klienta jest dla nas swego rodzaju procesem. Pokazujemy jak ??czy? dba?o?ci? o interes firmy oraz Klientów. Uczymy w jaki sposób osi?ga? ?wietne wyniki, utrzymuj?c przy tym wysoki poziom satysfakcji Klientów. Uczestnicy szkolenia z zakresu obs?ugi Klienta dowiedz? si?, w jaki sposób radzi? sobie w trudnych sytuacjach, ale tak?e jak panowa? nad emocjami swoimi i Klientów, a jednocze?nie opanuj? sztuk? proponowania nowych rozwi?za? – dobrych tak dla Klienta, jak i dla firmy.

Zarz?dzanie sob? w czasie

To szkolenie jest dedykowane osobom aktywnym, dla których doba sta?a si? zbyt krótka. Podczas warsztatu skupiamy si? na znalezieniu brakuj?cego oraz optymalizacji posiadanego czasu. Uczestnicy poznaj? zasady planowania
i organizowania swojego dnia. Dowiaduj? si?, jak skutecznie ustala? priorytety. Poznaj? równie? zasady oceny warto?ci poszczególnych dzia?a? oraz dowiedz? si? w jakich sytuacjach nale?y zrezygnowa? z podejmowania pewnych aktywnosci.

Komunikacja

Uczestnicy tego szkolenia dowiedz? si?, jaka postawa sprzyja skutecznej komunikacji oraz jakie narz?dzia pomagaj? t? postaw? wypracowa?. B?d? wiedzieli jak po??dan? postaw? zaimplementowa? w swoim ?yciu zawodowym
i prywatnym. Dodatkowo poznaj? najgro?niejsze bariery komunikacyjne, a tak?e znajd? sposoby aby im przeciwdzia?a?. Chcesz wiedzie? jakie s? zasady efektywnej komunikacji? Potrzebujesz usprawni? swój sposób porozumiewania si?? To szkolenie jest w?a?nie dla Ciebie.

Skuteczno?? i efektywno?? menad?erska

Podczas szkolenia z zakresu skuteczno?ci i efektywno?ci menad?erskiej uczestnicy poznaj? zasady stawiania oraz egzekwowania wyznaczonych celów. Dowiedz? si?, w jaki sposób pracowa? ze swoimi podw?adnymi, aby ros?a ich wiedza, umiej?tno?ci oraz motywacja i – co bardzo wa?ne – poznaj? zasady budowania autorytetu i tworzenia odpowiednich relacji, które b?d? sprzyja? osi?ganiu celów biznesowych.

coaching

Coaching jest form? pracy rozwojowej, która zdobywa coraz wi?ksz? popularno??. Jak to dzia?a? Coach
w usystematyzowany sposób – poprzez zadawanie pyta? - pomaga klientowi odnale?? rozwi?zanie najlepsze w danym temacie. Kluczem tej formy pracy jest za?o?enie, ?e nikt nie wymy?li tak dobrego rozwi?zania, jak sam zainteresowany. Z tego samego za?o?enia wychodzi równie? nasza organizacja, traktuj?c coaching jako narz?dzie, które skutecznie wspiera tradycyjne szkolenia.

Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat coachingu, zach?camy do kontaktu. Wówczas udzielimy Ci wszystkich niezb?dnych informacji i wyja?nimy, na czym polega praca z coachem i czy w?a?nie taka ?cie?ka rozwoju kompetencji jest odpowiednia dla Ciebie lub Twojej firmy.

Referencje

 

Nasi partnerzy

 

Firma MILTON Grupa Nieruchomo?ci zajmuje si? profesjonalnym po?rednictwem w transakcjach na rynku nieruchomo?ci, czyli pomaga Wam w kupnie/sprzeda?y oraz najmie/wynajmie.

Kontakt


Wroc?aw

+48 535 950 283