Wydarzenia

ABC Szkolenia

Szkolenia miękkie, sprzedaż, obsługa Klienta, komunikacja
i wiele innych.

Witaj na stronie firmy szkoleniowej ABC Szkolenia. DziÄ™kujemy za odwiedziny. ZachÄ™camy do zapoznania siÄ™ z zakresem naszej dziaÅ‚alnoÅ›ci oraz metodami naszej pracy. W razie pytaÅ„ zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez formularz kontaktowy na dole strony. 

O nas

Specjalizujemy siÄ™ w rozwijaniu kompetencji, podnoszeniu poziomu wiedzy i zwiÄ™kszaniu umiejÄ™tnoÅ›ci. JesteÅ›my przekonani, że najlepszÄ… inwestycjÄ… każdej firmy jest inwestycja w pracowników i to wÅ‚aÅ›nie robimy. Skutecznie,
w przyjaznej atmosferze pomagamy Twoim ludziom sprawniej osiÄ…gać oczekiwane rezultaty. 

Oferujemy szeroki zakres dziaÅ‚aÅ„ rozwojowych: od szkoleÅ„ ze sprzedaży i obsÅ‚ugi Klienta, poprzez komunikacjÄ™, asertywność, aż po szkolenia outdoorowe nt. budowania efektywnych zespoÅ‚ów. Dla menadżerów prowadzimy szkolenia podczas, których dowiadujÄ… siÄ™ jak motywować swoich pracowników. Jak wyznaczać i rozliczać cele. PoznajÄ… zasady prowadzenia trudnych rozmów i obrony swoich decyzji.

W swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci stawiamy na narzÄ™dzia skuteczne i jednoczeÅ›nie etyczne. Każde nasze szkolenie jest autorskim projektem, tworzonym od podstaw w oparciu o oczekiwania Klientów i kompleksowÄ… analizÄ™ potrzeb. Z powodzeniem wykorzystujemy autorskie gry szkoleniowe, aby maksymalizować efekty przyswajanej wiedzy i zdobywanych umiejÄ™tnoÅ›ci.

ZachÄ™camy do kontaktu. Na pewno wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiÄ…zanie dla Ciebie i Twojej firmy.


Trenerzy

Andrzej Ambroży

Obrazy: andrzej1.jpgJestem absolwentem Politechniki WrocÅ‚awskiej na specjalizacji zarzÄ…dzanie systemami finansowymi, Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii SpoÅ‚ecznej oraz Mistrzowskiej SzkoÅ‚y Trenerów Biznesu we wrocÅ‚awskim Moderatorze.  Od 12 lat szkolÄ™ firmy
z branży
 energetycznej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, multimedialnej, gastronomicznej, badaÅ„ rynku i wielu innych.
W czasie 12 lat pracy na stanowisku trenera przeprowadziÅ‚em ponad 8000 godzin szkoleÅ„ z zakresu: sprzedaży, obsÅ‚ugi Klienta, negocjacji, komunikacji oraz rozwoju kompetencji menadżerskich. W swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci poruszam również tematy zwiÄ…zane
z zarządzaniem pokoleniami, asertywnością, podejmowaniem decyzji.
 WspóÅ‚pracowaÅ‚em z przedstawicielami wszystkich szczebli hierarchii organizacyjnej.  KonstruujÄ…c szkolenia Å‚Ä…czÄ™ sprawdzonÄ… wiedzÄ™ psychologicznÄ… z praktycznym treningiem narzÄ™dzi
i technik poruszanych na sali szkoleniowej. TworzÄ…c programy szkoleniowe wykorzystuje różne formy aktywnoÅ›ci trenerskich zaczynajÄ…c od ćwiczeÅ„, a koÅ„czÄ…c na symulacjach
i grach szkoleniowych, aby przyswajnie wiedzy przebiegało szybciej.

dr Mirosław Tarasiewicz

Praktyk zarządzania, menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem
w kierowaniu organizacjami biznesowymi, w szczególnoÅ›ci
w obszarach sprzedaży i dystrybucji. Przez wiÄ™kszość swojej kariery zawodowej zwiÄ…zany z branżą nowych technologii, zajmowaÅ‚ wysokie pozycje menedżerskie w organizacjach polskich i miÄ™dzynarodowych. UczestniczyÅ‚ i kierowaÅ‚ procesami restrukturyzacji i ekspansji rynkowej. W 1999 zostaÅ‚ wyróżniony przez czasopismo Computer Reseller News prestiżowÄ… nagrodÄ… „CzÅ‚owiek Roku w Branży IT”. Prezes i czÅ‚onek wÅ‚adz spóÅ‚ek kapitaÅ‚owych, w tym także notowanych na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie.
Doktor ekonomii w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu. Zajmuje siÄ™ zagadnieniami przywództwa, elastycznych strategii i struktur organizacyjnych oraz problemami zarzÄ…dzania w organizacjach dziaÅ‚ajÄ…cych w turbulentnym otoczeniu biznesowym. Autor koncepcji i publikacji poÅ›wiÄ™conych tym zagadnieniom, wspóÅ‚autor książki „Alfabet mitów menedżerskich”.
Absolwent SzkoÅ‚y Trenerów Biznesu Moderator, czÅ‚onek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Certyfikowany trener Dale Carnegie Training. ProwadziÅ‚ projekty szkoleniowe z zakresu przywództwa, budowy relacji biznesowych i zarzÄ…dzania zespoÅ‚ami. Coach i doradca, zwolennik koncepcji coachingu racjonalnego w biznesie. Absolwent WydziaÅ‚u Elektroniki Politechniki WrocÅ‚awskiej oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocÅ‚awiu. Uczestnik wielu programów rozwojowych w Polsce i za granicÄ….

Robert Umpirowicz

Wieloletni praktyk sprzedaży. Pierwsze kroki handlowe zaczÄ…Å‚ stawiać ponad 20 lat temu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we WrocÅ‚awiu oraz SzkoÅ‚y Wyższej Psychologii SpoÅ‚ecznej, gdzie ukoÅ„czyÅ‚ studia podyplomowe z zakresu psychologii w życiu firmy. ZdobywaÅ‚ wiedzÄ™ w obszarze coachingu w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Dodatkowo – certyfikowany trener biznesu. W 2012 roku ukoÅ„czyÅ‚ zaawansowany poziom w szkole trenerów biznesu Moderator. Mocno zaangażowany w dziaÅ‚alność klubu Toastmasters we WrocÅ‚awiu, zajmujÄ…cego siÄ™  rozwojem kompetencji przywódczych i umiejÄ™tnoÅ›ci przemawiania. Certyfikowany trener Dale Carnegie w zakresie: komunikacji, prezentacji i sprzedaży. W pracy z klientem stawia zarówno na nabywanie nowych umiejÄ™tnoÅ›ci, jak i podnoszenie skutecznoÅ›ci posiadanych już kompetencji, co gwarantuje wymierne wzrosty wskaźników handlowych takich jak wielkość sprzedaży, wartość podpisanych kontraktów, spadek retencji oraz wzrost poleceÅ„. Swój sukces opiera na pracy warsztatowej, zmierzajÄ…cej do realizacji celu. Prowadzi szkolenia z zakresu perswazyjnej sprzedaży, obrony przed manipulacjÄ… oraz wystÄ…pieÅ„ publicznych. 

Szkolenia

Jak pracujemy?

  • proponujemy wspólnÄ…, ciężkÄ… pracÄ™ nastawionÄ… na wysokÄ… efektywność zamiast obiecywać cuda
  • każde szkolenie poprzedzamy dokÅ‚adnÄ… analizÄ… potrzeb z wykorzystaniem ankiet, kwestionariuszy i testów umiejÄ™tnoÅ›ci, dziÄ™ki czemu oferowane rozwiÄ…zania sÄ… uszyte na miarÄ™ potreb
  • w szkoleniach opieramy siÄ™ na narzÄ™dziach, których skuteczność jest naukowo zweryfikowana. Nam siÄ™ nie wydaje my jesteÅ›my pewni, że prezentowane rozwiÄ…zania dziaÅ‚ajÄ…
  • teoriÄ™ ograniczamy do minimum, aby jak najwiÄ™cej przestrzeni przeznaczyć na praktykÄ™
  • w celu wzmocnienia efektywnoÅ›ci warsztatów regularnie korzystamy z autorskich gier szkoleniowych
  • wykorzystujemy peÅ‚en wachlarz narzÄ…dzi trenerskich, aby rozwijanie kompetencji byÅ‚o skuteczniejsze
    i przyjemniejsze
  • do każdego szkolenia uczestnicy otrzymajÄ… profesjonalnie przygotowane materiaÅ‚y szkoleniowe, umożliwiajÄ…ce powrót do poruszanych treÅ›ci w przyszÅ‚oÅ›ciZakres szkoleń

Poniżej kilka wybranych tematów szkoleÅ„, które realizujemy. Nie jest to jednak zamknita lista – jeżeli zastanawiasz siÄ™, czy jesteÅ›my firmÄ… dla Ciebie – zadzwoÅ„ lub napisz do nas, sprawdzimy to wspólnie. 

Sprzedaż

W swoich szkoleniach wykorzystujemy sprawdzone narzÄ™dzia, które dostosowujemy do potrzeb branży, w której dziaÅ‚ajÄ… nasi uczestnicy. Poznane narzÄ™dzia pozwalajÄ… poznać potrzeby Klienta, w atrakcyjny sposób przedstawić ofertÄ™, poradzić sobie z zastrzeżeniami oraz sfinalizować rozmowÄ™. Robimy wszystko, aby nasi Klienci wiedzieli, że skuteczna i etyczna sprzedaż nie tylko idÄ… ze sobÄ… w parze, ale dodatkowo zapewniajÄ… wieloletnie kontrakty i budujÄ… dÅ‚ugotrwaÅ‚e relacje.  

Obsługa Klienta

ObsÅ‚uga Klienta jest dla nas swego rodzaju procesem. Pokazujemy jak Å‚Ä…czyć dbaÅ‚ość o interes firmy z oczekiwaniami Klientów. Uczymy w jaki sposób osiÄ…gać Å›wietne wyniki, utrzymujÄ…c przy tym wysoki poziom satysfakcji Klientów. Uczestnicy szkolenia z zakresu obsÅ‚ugi Klienta dowiedzÄ… siÄ™, w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, ale także jak panować nad swoimi emocjami oraz jak wyciszyć emocje Klientów. Uczestnicy opanujÄ… również sztukÄ™ proponowania dodatkowych produktów – dobrych tak dla Klienta, jak i dla firmy.

ZarzÄ…dzanie sobÄ… w czasie

To szkolenie jest dedykowane osobom aktywnym, dla których doba staÅ‚a siÄ™ zbyt krótka. Podczas warsztatu skupiamy siÄ™ na znalezieniu brakujÄ…cego oraz optymalizacji posiadanego czasu. Uczestnicy poznajÄ… zasady planowania
i organizowania swojego dnia. DowiadujÄ… siÄ™, jak skutecznie ustalać priorytety. PoznajÄ… również zasady oceny wartoÅ›ci poszczególnych dziaÅ‚aÅ„ oraz dowiedzÄ… siÄ™ w jakich sytuacjach należy zrezygnować z podejmowania pewnych aktywnoÅ›ci.

 

Komunikacja

Uczestnicy tego szkolenia dowiedzÄ… siÄ™, jaka postawa sprzyja skutecznej komunikacji oraz jakie narzÄ™dzia pomagajÄ… tÄ™ postawÄ™ wypracować i zaimplementować w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Dodatkowo poznajÄ… najgroźniejsze bariery komunikacyjne, a także znajdÄ… sposoby aby im przeciwdziaÅ‚ać. Chcesz wiedzieć jakie sÄ… zasady efektywnej komunikacji? Potrzebujesz usprawnić swój sposób porozumiewania siÄ™? To szkolenie jest wÅ‚aÅ›nie dla Ciebie.

 

Skuteczność i efektywność menadżerska

To zbiór szkoleÅ„ z zakresu kompetencji menadżerskich w ramach, których  uczestnicy poznajÄ… zasady stawiania oraz egzekwowania wyznaczonych celów. DowiedzÄ… siÄ™ m.in., w jaki sposób pracować ze swoimi podwÅ‚adnymi, aby rosÅ‚a ich wiedza, umiejÄ™tnoÅ›ci, a motywacja nie spadaÅ‚a. PoznajÄ… zasady budowania autorytetu i tworzenia odpowiednich relacji, które bÄ™dÄ… sprzyjać osiÄ…ganiu celów biznesowych.

coaching

Coaching jest formÄ… pracy rozwojowej, która zdobywa coraz wiÄ™kszÄ… popularność. Jak to dziaÅ‚a?

Coach w usystematyzowany sposób – poprzez zadawanie pytaÅ„ - pomaga klientowi odnaleźć najlepsze w danym temacie rozwiÄ…zanie. Kluczem tej formy pracy jest zaÅ‚ożenie, że nikt nie wymyÅ›li tak dobrego rozwiÄ…zania, jak sam zainteresowany. My również wychodzimy z tego samego zaÅ‚ożenia dlatego traktujemy coaching jako narzÄ™dzie, które skutecznie wspiera tradycyjne szkolenia.

JeÅ›li chcesz dowiedzieć siÄ™ wiÄ™cej na temat coachingu, zachÄ™camy do kontaktu. Wówczas udzielimy Ci wszystkich niezbÄ™dnych informacji i wyjaÅ›nimy, na czym polega praca z coachem i czy taka Å›cieżka rozwoju kompetencji jest najlepsza dla Ciebie i Twojej firmy.

 

Referencje

 

Nasi partnerzy

 

Firma MILTON Grupa Nieruchomości zajmuje się profesjonalnym pośrednictwem w transakcjach na rynku nieruchomości, czyli pomaga Wam w kupnie/sprzedaży oraz najmie/wynajmie.

Kontakt


Wrocław

+48 535 950 283